Wat vindt u van:

Er moet een referendum komen over een onderzoek naar de mogelijkheden van een basisinkomen.

Stem mee!

Stem

Politiek vanuit een holistische visie op mens en natuur

Rechtvaardigheid
Het is de hoogste tijd voor een sociale omwenteling die zorgt voor een echt rechtvaardige samenleving. De reden daarvoor wordt elke dag opnieuw bevestigd in de media van binnen-, en buitenland, in ons eigen leven en om ons heen: rechtvaardigheid is steeds verder te zoeken. Geen verandering zoals ons al zo vaak is beloofd maar in werkelijkheid niet meer inhoudt dan loze beloften van opportunisten die leven bij de waan van de dag. Of veranderingen die slechts een gedeelte van de maatschappij bevoordeelt. Het is de hoogste tijd om een hogere wing van de spiraal op te zoeken die een ware verbetering inhoudt voor de samenleving als geheel en een eind maakt aan toenemende ongelijkheid, aantasting van mensenrechten en verkrachting van de natuur.
Gelukkig laat een snel groeiend aantal mensen zich niet meer misleiden, wordt kritischer en leeft en kiest bewuster. Sommigen hebben de hoop al (bijna) opgegeven of blijven alleen maar hopen zonder er iets aan te willen doen. De huidige tijdgeest verlangt echter meer van ons dan een leven in negativiteit of te ver doorgeslagen positiviteit. Het gaat om realisme met de passie van idealisme, dat is wat de maatschappij uiteindelijk zal laten kantelen. Het is ieders recht en plicht om te streven naar een betere samenleving gebaseerd op tolerantie, respect en samenwerking. Dat begint met een proces van bewustwording en ken jezelf is daarom de eerste stap. Mensen zijn niet allemaal gelijk maar wel gelijkwaardig. Het is juist ieders unieke persoonlijkheid en creatieve potentie die een maatschappij kan laten bruisen van leven en welzijn. Rechtvaardigheid kent geen links of rechts, hoog of laag, arm of rijk. Rechtvaardigheid is een constant dynamisch proces van subtiele afweging in belangen tussen individuen onderling, individu en collectief en samenleving en natuur. Dat belangrijke en natuurlijke proces mag echter niet meer worden verstoord door een uiterst kleine elite die achter de schermen opereert om zodoende alleen zijn eigen belangen te verdedigen. Hun verdeel en heers politiek met een moderne variant van brood en spelen wordt steeds meer ontmaskerd. Een groot deel van de samenleving is klaar voor een radicale omwenteling die een echte verbetering inhoudt. U ook?  WVP: een Wereld van Verschil.      
Natuurlijkheid
Vanaf de Industriele Revolutie zijn we in toenemende mate een richting opgegaan van een lineair en dualistisch wereldbeeld terwijl alles om ons heen, inclusief onszelf, circulair/cyclisch en holistisch is. De menselijke rede is verheven tot de allesoverheersende factor. Zodoende is de mens boven de natuur komen te staan in plaats van er onderdeel van uit te maken. Dat denken maakt dat onze bron van leven, de natuur, sindsdien geweld wordt aangedaan. Bovendien zorgde dat onjuiste Cartesiaanse denken (Ik "denk" dus ik besta), met een ontkenning van de ziel en een afwijzing van onze andere bron van kennis: intuitie en gevoel. Die beide ontwikkelingen hebben tot op de dag van vandaag geleid tot een grote onbalans in onszelf en in de maatschappij. Het nog steeds dominante westerse denken staat haaks op een oorspronkelijk, holistisch wereldbeeld van vele oude culturen in Oost en West. Zij zagen de natuur als iets dat net als de mens bezield is en het daarom respecteerden. De natuur is onlosmakelijk verbonden met de menselijke samenleving als één totaal, subtiel op elkaar inwerkend, energetisch organisme. Die Gaia theorie wordt gelukkig ook door steeds meer moderne wetenschappers als leidraad erkend. Ondanks een toenemend bewustzijn dat we niet ongestraft in de natuur mogen ingrijpen, blijven echter vele politici, technocraten en een groot deel van het bedrijfsleven elkaar de hand boven het hoofd houden en een werkelijk duurzame verandering traineren terwille van louter materiele groei en commerciele (eigen)belangen. Met als gevolg dat we hard op weg zijn om onze 4,6 miljard jaar oude moeder aarde in een tijdsbestek van slechts een paar eeuwen te verwoesten. Eén van de ergste middelen daartoe is naast chemische vergiftiging de toepassing van draadloze technologie die het DNA van alle energetische systemen in de natuur beschadigt. Dat kan en mag niet zo doorgaan, vinden wij. Onnodig comfort en winstbejag mogen nooit de toekomst van onze dierbare planeet en toekomstige generaties op het spel zetten. Samenwerken met de natuur is de enige juiste weg om als mensheid in welzijn te (over)leven. Kennis van de diverse, universele natuurwetten waarbij de belangrijkste die is van Wederkerigheid, is daarbij van cruciaal belang. Meer dan  andere partijen komt WVP dan ook op voor de natuur als geheel en niet alleen voor de (zichtbare) wereld van dieren en planten. 
en Transparantie: de basis van elke duurzame samenleving
Verkiezingen veranderen wel de spelers maar niet de regels van het (gemanipuleerde) spel.
Het is een bekend fenomeen in de "democratische" wereld dat na verloop van tijd de ene politieke signatuur de ander opvolgt omdat de bevolking genoeg heeft van politiek die niet in hun belang is. Dan begint het zelfde circus opnieuw maar alleen in de andere polariteit. Democraten of Republikeinen, Labour of Conservatives, SPD of CDU/CSU, PvdA met CDA of PvdA met VVD om een paar voorbeelden te noemen. Maar al gauw blijkt dat, alhoewel er linkse of rechtse nuances zijn aangebracht, er eigenlijk geen groot verschil is. De poppetjes veranderen maar het beleid blijft in grote lijnen bestaan. Het algemeen belang legt het constant af tegen gevestigde deelbelangen. Oorzaak is dat zodra het enige, nog redelijk democratische deel van de politiek voorbij is, de verkiezingen, er een groep mensen ten tonele verschijnt waar vaak niet rechtstreeks op is gestemd. Er komen mensen met een tweede agenda, naar voren geschoven door allerlei achter de schermen opererende belangengroepen.
Achter vele belangrijke politici staan adviseurs en andere beinvloeders met een politiek die meestal niet in het belang is van de samenleving en de natuur. Daardoor worden zaken nooit helemaal transparant. Kennis is macht en macht maakt corrupt. Nog nooit is er zoveel informatie in een land als Amerika maar ook in ons land als "classified" oftewel geheim bestempeld. Zo blijft een machtselite in stand, onafhankelijk van rechts/liberaal of links/sociaal, die in feite geen onderdeel uitmaakt van de bevolking maar erboven staat. Een "wij en zij" cultuur met als kenmerken polarisatie, kleinering, bureaucratie, het creeren van een systeem van financiele afhankelijkheid, afluisterpraktijken, aantasting van de privacy en overbodige controle. Ministers horen echter, zoals het Latijnse woord inhoudt, de bevolking te dienen met een beleid dat rechtvaardig is voor iedereen. Gelukkig doorzien steeds meer mensen het politieke machtsspel van verdeel en heers dat door de hele geschiedenis heen de belangrijkste rol heeft gespeeld in conflicten, oorlogen en andere crises. De huidige roerige Zeitgeist vraagt echter om visionaire leiders die niet gebonden zijn aan de belangen van deelculturen, die heldere taal kunnen en willen spreken en weloverwogen, kordate beslissingen kunnen nemen. Beslissingen die nodig zijn in het belang van de lange termijn van mens en natuur als één geheel. Voor WVP is een evenwichtig en transparant bestuur heilig. Toch ook voor U?